ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Böttger Stoffen en Fournituren en op alle met Böttger Stoffen en Fournituren aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de consument naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Böttger Stoffen en Fournituren ingestemd is.

1.5 De internetsite van Böttger Stoffen en Fournituren richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6 Onder "consument" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Böttger Stoffen en Fournituren in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Böttger Stoffen en Fournituren behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Böttger Stoffen en Fournituren en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de consument is overhandigd per e-mail of per post is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres of hoofdadres.

2.4 De consument en Böttger Stoffen en Fournituren komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Böttger Stoffen en Fournituren zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Böttger Stoffen en Fournituren garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen en verzendkosten
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% omzetbelasting.

3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en typefouten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte geldigheidsduur.

3.4 De consument is de prijs verschuldigd die Böttger Stoffen en Fournituren in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Böttger Stoffen en Fournituren worden gecorrigeerd.

3.5 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

3.6 Gratis verzending voor bestellingen in Nederland vanaf € 20,00. Voor bestellingen in Nederland tot € 20,00 bedragen de verzend- en administratiekosten € 5,00. Voor bestellingen in Duitsland en België vanaf € 25,00 bedragen de verzend- en administratiekosten € 5,00. Voor bestellingen in Duitsland en België tot € 25,00 bedragen de verzend- en administratiekosten € 9,00.

3.7 Bij het afhalen van de bestelling in de winkel worden er geen verzend- en administratiekosten berekend.


4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, Credit Card, Paypal of Sofort banking. Böttger Stoffen en Fournituren kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Böttger Stoffen en Fournituren.

4.2 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van de consument.

4.3 Ten laste van de consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Böttger Stoffen en Fournituren als gevolg van de niet nakoming door de consument van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.4 In geval van niet-tijdige betaling is Böttger Stoffen en Fournituren bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Böttger Stoffen en Fournituren ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden (veelal zal het dezelfde dag verzonden worden).

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

6. Herroepingsrecht
6.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met de consument waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie of bij deelleveringen 14 dagen na ontvangst van de laatste zending door de consument.

6.2 Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die:
- op maat zijn afgeknipt en / of gesneden;

- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de consument.

6.3 Indien de consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in lid 6.1 gebruik heeft gemaakt, dan draagt Böttger Stoffen en Fournituren zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.

6.4 De consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.

6.5 De consument gaat tijdens de bedenktijd zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Böttger Stoffen en Fournituren retourneren, conform de door Böttger Stoffen en Fournituren verstrekte en redelijke instructies.

6.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het formulier voor herroeping.

6.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

6.8 Als Böttger Stoffen en Fournituren de melding van herroeping op elektronische wijze ontvangt van de consument, stuurt deze na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

6.9 Indien de consument een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

 

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de consument.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Böttger Stoffen en Fournituren garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De breedte van de stoffen is een circa breedte.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 Böttger Stoffen en Fournituren is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Böttger Stoffen en Fournituren. Böttger Stoffen en Fournituren is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.4 Indien Böttger Stoffen en Fournituren, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Böttger Stoffen en Fournituren of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.6 De consument is gehouden Böttger Stoffen en Fournituren te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Böttger Stoffen en Fournituren mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

8.7 De consument is verplicht het product aan Böttger Stoffen en Fournituren te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Böttger Stoffen en Fournituren zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

 

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Böttger Stoffen en Fournituren niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10. Intellectuele eigendom
10.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Böttger Stoffen en Fournituren, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

11. Persoonsgegevens
11.1 Böttger Stoffen en Fournituren zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Böttger Stoffen en Fournituren neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.